Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i prawa.

 1. DEFINICJE

Fundacja – Fundacja „Przymierze”, ul. Wyzwolenia 2, 43-257 Suszec 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO

Odbiorca – podmiot, któremu będą przekazywane Państwa dane w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO

OPS – Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z którym Fundacja ma podpisaną umowę na świadczenie opieki

Podopieczny – osoba fizyczna, w stosunku do której Fundacja świadczy opiekę na mocy decyzji OPS lub na wniosek członka rodziny/prawnego opiekuna

Opiekun – pracownik lub zleceniobiorca Fundacji, świadczący opiekę nad podopiecznymi

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Fundacja „Przymierze”, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 2, 43-257 Suszec.

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH, JAK DŁUGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Na wstępie zaznaczamy, że żadne prowadzone przez nas przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Poniżej przedstawiamy kategorie działalności Fundacji, w ramach których przetwarzane są Państwa dane osobowe:

Powierzenie Podopiecznego pod opiekę Fundacji

Zakres danych: danymi zbieranymi będą dane osobowe oraz teleadresowe, przekazane Fundacji przez OPS lub członka rodziny/opiekuna prawnego Podopiecznego.

Danymi zbieranymi od Państwa są zatem np. dane identyfikacyjne, nazwisko, imiona, adres zamieszkania, numer telefonu Podopiecznego i członka rodziny/opiekuna prawnego.

Cel przetwarzania: Dane będą przetwarzane w celu zidentyfikowania Podopiecznego, zlokalizowania miejsca świadczenia opieki oraz utrzymania kontaktu z Podopiecznym, a także, jeżeli to dotyczy, członkiem rodziny/prawnym opiekunem, co jest konieczne do zrealizowania naszych zadań statutowych w związku z:

 1. Decyzją OPS, z którym mamy podpisana umowę o świadczenie opieki, przekazującą nam Podopiecznego pod opiekę;
 2. Umową o świadczenie opieki zawartą pomiędzy Fundacją, a Podopiecznym/Członkiem Jego Rodziny/Jego Opiekunem prawnym.

Czas przetwarzania: Dane będą przetwarzane przez cały okres świadczenia opieki oraz w okresie 5 lat od momentu jego zakończenia.

Podstawa: podstawą prawną przetwarzania przez nas powyższych danych jest:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Sprawowanie opieki nad Podopiecznym

Zakres danych: danymi jakie będą zbierane od Podopiecznych lub ich rodziny/prawnych opiekunów są w szczególności dane o stanie zdrowia Podopiecznego, przebytych chorobach oraz metodach opieki, jakie należy stosować, w tym o stosowanych lekach. Dodatkowo, w trakcie załatwiania codziennych spraw życiowych Podopiecznego, jak np. sprawy urzędowe, bankowe, Opiekun (jeżeli o załatwienie takich spraw zostanie poproszony) może także uzyskać inne dane osobowe, niezbędne do załatwienia tych spraw.

Jednocześnie Opiekun podczas codziennych rozmów z Podopiecznym może również uzyskać inne dane przekazane mu przez Podopiecznego, w tym dane o Jego poglądach politycznych, religijnych, historii życia, danych dotyczących innych osób. Są to dane przeważnie pozyskane mimowolnie, a nasi Opiekunowie nie są odpowiednio przeszkoleni w zakresie dochowania absolutnej tajemnicy informacji tak uzyskanych danych.

Cel przetwarzania: dane są zbierane w celach zapewnienia odpowiedniej opieki na Podopiecznym, utrzymania Go w zdrowiu oraz zaspokojenia jego codziennych spraw życiowych, zgodnie z zadaniami statutowymi Fundacji.

Czas przetwarzania: dane są przetwarzane przez Opiekuna tylko przez okres świadczenia opieki nad Podopiecznym oraz załatwiania jego spraw życiowych. Danych uzyskanych mimowolnie Opiekun w ogóle nie przetwarza i dochowuje absolutnej tajemnicy wszystkiego, czego mógł się dowiedzieć od Podopiecznego.

Podstawa prawna: podstawą prawną przetwarzania przez nas powyższych danych jest:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Prowadzenie prze Fundację spotkań i szkoleń

Zakres danych: Danymi zbieranymi od Państwa będą imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także Państwa wizerunek w sytuacji wykonywania zdjęć ze spotkania/szkolenia.

Cel przetwarzania: Prowadzenie szkoleń i spotkań tematycznych należy do zadań statutowych Fundacji, z których Fundacja musi uzyskać listę obecności w ramach prowadzonych projektów. W ramach działalności Fundacji przeprowadzamy także spotkania otwarte, nie zawierające żadnej listy obecności.

Czas przetwarzania: Państwa dane adresowe będą przez nas przechowywane przez cały okres wykonywania projektu oraz w okresie 5 lat od jego zakończenia.

Podstawa prawna: podstawą prawną przetwarzania przez nas powyższych danych jest:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Fundację, są:

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej;
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 3. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;
 4. Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 1. W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ INFORMACJE
  O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych prosimy Państwa o kontakt: 

 1. Pod adresem email: f.przymierze@gmail.com
 2. Na numer telefonu: +48 501 436 649 lub + 48 669 001 324.
 1. JAKIE SĄ PANSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych, posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – art.  16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych (prawo do „bycia zapomnianym) – art.  17 RODO, 
 4. ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO, 
 5. przenoszenia danych – art. 20 RODO, 
 6. wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO, 
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – art. 7 ust. 3 RODO.

Informujemy także, że jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

biuro@fundacjaprzymierze.pl
tel. 501 436 649
tel. 669 001 324

Wyzwolenia 2,
43-267 Suszec

NIP: 6381838328
REGON: 383755486
KRS: 0000791575