PROGRAMY PROGRAMY

Program przedsiębiorstwo społeczne +

Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.
w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023

Nazwa: „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023

Dofinansowanie:
Na wsparcie zatrudnienia oraz wsparcie bieżące 90 988,73 zł
Na wsparcie reintegracji: 26800.00

Cel:
Główny cel Programu wpisuje się w ramy dla tego rodzaju dokumentu wyznaczone w art. 31 ust. 2 ustawy o ekonomii społecznej.
Celem Programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.


Projekt Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego

Projekt Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


Nazwa: Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego – cykl warsztatów dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego


Termin realizacji: maj – listopad 2023


Dofinansowanie: 47 500,00 zł


Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla 20 kobiet z powiatu pszczyńskiego z terapeutami i coachem. W tym projekcie zwracamy szczególną uwagę na kobiety z grupy defaworyzowanej, które nie są obecne na rynku pracy w wyniku sytuacji życiowej np. mające trudności w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Spotkania adresowane są również do kobiet, które przeszły albo planują przejść na emeryturę, a które chciałyby pozostać aktywne społecznie lub zawodowo.


Naszym celem jest podnoszenie kompetencji społecznych tej grupy kobiet i wzmacnianie ich potencjału poprzez angażowanie się w rozwój wspólnoty lokalnej, przywrócenie postaw samodzielności oraz wspieranie procesów samoorganizacji społecznej.


Poprzez realizację projektu chcemy aby uczestniczki odkryły swój wewnętrzny potencjał i wzmocniły poczucie własnej wartości. Kobieta, która odkryje swoją wewnętrzną siłę jest w stanie aktywnie budować relacje w swojej społeczności, a więc ma realny wpływ na jakość relacji w rodzinie oraz miejscu pracy. Ponadto chcemy zachęcić Panie do aktywności społecznej oraz zawodowej.


Planowane efekty: Realizacja projektu wpłynie pozytywnie przede wszystkim na same uczestniczki. Będzie się to przekładało na ich komunikację z najbliższymi, przede wszystkim na wzmocnienie więzi rodzinnych. Kreatywna kobieta pozytywnie wpływa na środowisko w którym żyje, poprzez np. rozwijanie swoich pomysłów. Może się to przełożyć na powstawanie nowych inicjatyw, rozwijanie własnych działalności gospodarczych, oraz współpracy z podmiotami, które już istnieją. Trwa otwarty nabór zgłoszeń do projektu.

Regulamin

regulamin z logoPobierz

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Rodo LGD pdf)Pobierz

Pobierz formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny w wersji pdfPobierz
Formularz rekrutacyjny w wersji edytowalnejPobierz

Kontakt

biuro@fundacjaprzymierze.pl
tel. 501 436 649
tel. 669 001 324

Wyzwolenia 2,
43-267 Suszec

NIP: 6381838328
REGON: 383755486
KRS: 0000791575