Projekty

Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025


Dofinansowano ze środków Fundusz Rozwoju do obsługi finansowej – Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności

Dofinansowanie: 185 200,00zł

Na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: Zwiększenie efektywności i innowacyjności usług społecznych realizowanych przez FUNDACJĘ PRZYMIERZE

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024

Cel projektu

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program opieki wytchnieniowej będzie  realizowany przez Fundację Przymierze  w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwalnego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Nazwa: Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Okres realizacji: od 10.02.2024r. do 31.12.2024r.

Pliki do pobrania

Bliższych informacji dotyczących programu udzielimy pod nr tel. 669 001 324 / 501 436 649

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 15 luty 2024 – 23 luty 2024. 
Dokumenty przyjmowane są w biurze fundacji przymierze, ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec w godzinach 8.30 – 13.30 w dni robocze. 
Dokumenty dostarczone po wskazanym terminie nie będą weryfikowane.


Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – edycja 2024

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 105 000 000,00 zł.

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA

Adresaci programu

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Nasza Fundacja obejmie mieszkańców Gminy Suszec, Gminy Ornontowice oraz Miasta Żory.

Pliki do pobrania

Skany wypełnionych dokumentów wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności można wysłać do nas drogą mailową, oryginały należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura.
Adres e-mail: biuro@fundacjaprzymierze.pl
Adres siedziby Fundacji : Fundacja Przymierze 43-267 Suszec, Wyzwolenia 2


Program przedsiębiorstwo społeczne +

Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.
w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023

Nazwa: „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023

Dofinansowanie:
Na wsparcie zatrudnienia oraz wsparcie bieżące 90 988,73 zł
Na wsparcie reintegracji: 26800.00

Cel:
Główny cel Programu wpisuje się w ramy dla tego rodzaju dokumentu wyznaczone w art. 31 ust. 2 ustawy o ekonomii społecznej.
Celem Programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.


Projekt Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego

Projekt Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


Nazwa: Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego – cykl warsztatów dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego


Termin realizacji: maj – listopad 2023


Dofinansowanie: 47 500,00 zł


Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla 20 kobiet z powiatu pszczyńskiego z terapeutami i coachem. W tym projekcie zwracamy szczególną uwagę na kobiety z grupy defaworyzowanej, które nie są obecne na rynku pracy w wyniku sytuacji życiowej np. mające trudności w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Spotkania adresowane są również do kobiet, które przeszły albo planują przejść na emeryturę, a które chciałyby pozostać aktywne społecznie lub zawodowo.


Naszym celem jest podnoszenie kompetencji społecznych tej grupy kobiet i wzmacnianie ich potencjału poprzez angażowanie się w rozwój wspólnoty lokalnej, przywrócenie postaw samodzielności oraz wspieranie procesów samoorganizacji społecznej.


Poprzez realizację projektu chcemy aby uczestniczki odkryły swój wewnętrzny potencjał i wzmocniły poczucie własnej wartości. Kobieta, która odkryje swoją wewnętrzną siłę jest w stanie aktywnie budować relacje w swojej społeczności, a więc ma realny wpływ na jakość relacji w rodzinie oraz miejscu pracy. Ponadto chcemy zachęcić Panie do aktywności społecznej oraz zawodowej.


Planowane efekty: Realizacja projektu wpłynie pozytywnie przede wszystkim na same uczestniczki. Będzie się to przekładało na ich komunikację z najbliższymi, przede wszystkim na wzmocnienie więzi rodzinnych. Kreatywna kobieta pozytywnie wpływa na środowisko w którym żyje, poprzez np. rozwijanie swoich pomysłów. Może się to przełożyć na powstawanie nowych inicjatyw, rozwijanie własnych działalności gospodarczych, oraz współpracy z podmiotami, które już istnieją. Trwa otwarty nabór zgłoszeń do projektu.

Regulamin

Klauzula informacyjna

Pobierz formularz rekrutacyjny

Kontakt

biuro@fundacjaprzymierze.pl
tel. 501 436 649
tel. 669 001 324

Wyzwolenia 2,
43-267 Suszec

NIP: 6381838328
REGON: 383755486
KRS: 0000791575